Změny obchodních podmínek k 25. 5. 2018

Vážení zákazníci, ode dne 25.5.2018 dochází ke změně Obchodních podmínek společnosti MESSENGER a.s. v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Změna se týká článku 22 Obchodních podmínek MESSENGER a.s., jehož nové znění je uvedeno níže:

22 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
22.1 Provozovatel informuje zákazníka o tom, že ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nezbytné pro plnění smlouvy, a to za účelem poskytnutí služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
22.2 Osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení, v klientském registru provozovatele, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí služeb.
22.3 Provozovatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Provozovatel dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
22.4 Zákazník dále bere na vědomí, že obsah jeho telefonických hovorů na lince či linkách zákaznického servisu provozovatele může být nahráván ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro sjednání či plnění dílčích ujednání ve vztahu k plnění práv a povinností ze smlouvy.
22.5 Zákazník má právo:
22.5.1 požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle Článku 15 Nařízení;
22.5.2 požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle Článku 16 Nařízení;
22.5.3 požadovat výmaz svých osobních údajů dle Článku 17 Nařízení;
22.5.4 požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle Článku 18 Nařízení;
22.5.5 na přenositelnost svých osobních údajů dle Článku 20 Nařízení;
22.5.6 vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle Článku 21 Nařízení; a
22.5.7 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.
22.6 Provozovatel bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem a následné období dalších tří (3) let od okamžiku ukončení (tj. včetně splnění) veškerých práv a povinností zákazníka ze smlouvy.
22.7 Kontaktní osobou provozovatele pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Kateřina Ovesná, e-mail: katerina.ovesna@messenger.cz, telefon: 220 400 032.

 

Všechny osobní údaje shromažďujeme pro odůvodněné účely a jsou maximálně chráněny proti zneužití.
Nové obchodní podmínky naleznete zde nebo na našem webu Obchodní podmínky.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň.
Tým MESSENGER