všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky MESSENGER service s.r.o.

I. Definícia

1. 1. „Obchodnými podmienkami“ sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky.
1. 2. „
Dopravcom“ sa rozumie spoločnosť MESSENGER service s.r.o. so sídlom v Bratislave, Ivanská cesta 91, IČO 47405848. V predmete podnikania Dopravcu sú okrem iného aj kuriérske služby.
1. 3. „Zákazníkom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Dopravca poskytuje na základe jej objednávky prepravné služby, tj. najmä pre ňu zaisťuje prepravu zásielky alebo zásielok z Miesta odoslania do Miesta určenia.
1. 4. „Odosielateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odoslaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Dopravcom v prípade, ak ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takom prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.
1. 5. „Miestom odoslania“ je miesto určené Zákazníkom, kde je Dopravca povinný prevziať zásielku alebo zásielky.
1. 6. „Miestom určenia“ je miesto určené Zákazníkom, kam je Dopravca povinný doručiť zásielku alebo zásielky.
1. 7. „Príjemcom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú je zásielka určená na základe objednávky Zákazníka.
1. 8. Kde sa v týchto Obchodných podmienkach hovorí o tom, že úkon je treba urobiť písomnou formou, myslí sa tým podanie formou listiny či na podobnom hmotnom materiály, faxové podanie, telex alebo podanie urobené elektronickou poštou (e-mail).

II. Základné ustanovenie

2. 1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na prepravné služby poskytované Dopravcom, jedine že by pre danú službu boli vydané zvláštné podmienky. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť iba na základe písomnej dohody Dopravcu a Zákazníka.
2. 2. Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre Zákazníka od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu s Dopravcom.
2. 3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Dopravcom a v žiadnom prípade s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Dopravca dohodne pre prepravu zásieky.

III. Zásielka

3. 1. Zásielkou sa rozumie predmet určený k preprave, ktorý má v súlade s týmito Obchodnými podmienkami Dopravca povinnosť dopraviť Príjemcovi.
3. 2. Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránena proti strate či poškodeniu a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky a nespôsobila újmu na zdraví obsluhujúcemu personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám.
3. 3. Zásielku je nutné označiť adresou Odosielateľa a Príjemcu a tiež zabezpečit obalom proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to hlavne s ohľadom na spôsob prepravy.
3. 4. Z prepravy sú vylúčené nasledujúce veci:
a) ktorých vlastníctvo alebo držanie je podľa vnútroštátnych právnych predpisov zakázané,
b) ktorých preprava po ceste alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národnym alebo medzinárodnym predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným omedzujúcim predpisom alebo ktorých preprava po ceste alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Dopravcu, hlavne preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, výbušnin, výbušných látok, vojenskej munície a ďalších podobných predmetov,
c) ľahko rozbitné veci a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť újmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku alebo môžu inak ohroziť riadnu prepravu,
d) ktoré nie sú chránene alebo zabalené zodpovedajúcemu spôsobu hlavne s prihliadnutím k hmotnosti predmetu alebo k jeho inému charakteru,
e) u ktorých chýbajú potrebné podklady a údaje, hlavne ak nie je uvedená úplná adresa Príjemcu,
f) ktorých hmotnosť je väčšia ako 1500 kg alebo rozmer presahuje 270 × 140 × 140 cm (dĺžka x šírka x výška), poprípade plochý predmet o šírke väčšej ako 210 cm; pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, poprípade rozmer vrátane obalu,
g) živé zviera alebo živé zvieratá,
h) iné predmety, ktoré sú pre prepravu zásielok nevhodné (ďalej len „predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy“).
3. 5. Platné euro bankovky a cudzie bankovky (vynímajúc čiastky do 200 €), šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty, hlavne drahé kovy, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty sa považujú rovnako za predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy. V prípade, že takýto predmet Zákazník odovzdá Dopravcovi k preprave, nezodpovedá Dopravca za škody na takejto veci v žiadnom prípade v širšom rozsahu, ako stanovujú tieto Obchodné podmienky, poprípade písomná zmluva medzi Dopravcom a Zákazníkom. Za vysokú hodnotu sa pre účely tohto odstavca považuje čiastka prevyšujúca čiastku, ktorou Dopravca podľa týchto Obchodných podmienok maximálne zodpovedá za škodu na zásielke.
3. 6. Z prepravy je vylúčený tiež predmet, ktorý, aj keď inak spĺňa podmienky kladené týmito Obchodnými podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosiahnuteľné, dosiahnuteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodne, prípadne ide o miesto, kde Dopravca neposkytuje svoje služby.
3. 7. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Dopravcu. Dopravca je oprávnený, nie je však povinný merať či vážiť zásielku.

IV. Povinnosti Dopravcu

4. 1. Dopravca sa zaväzuje:
a) v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku v Mieste odoslania,
b) po prevzatí zásielky v Mieste odoslania zaistiť prepravu zásielky Príjemcovej zásielky na Miesto určenia,
c) v prípade že je nemožné zásielku doručiť (článok 6.5), je Dopravca povinný bezodkladne informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
d) odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia,
e) zaisťovať prepravu zásielok riadne, včas, s náležitou odbornou starostlivoťou,
f) podať Zákazníkovi telefonickú informáciu o tom, keď je zásielka doručená Príjemcovi v prípade, keď o to Zákazník požiada; za túto službu je Zákazník povinný zaplatiť podľa platného Cenníku Dopravcu,
g) chrániť všestranne záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohly vzniknúť pri preprave,
h) poskytnúť Zákazníkovi do dvanástich mesiacov odo dňa doručenia zásielky na jeho žiadosť kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého je možné určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol Odesielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky, prípadne iné údaje o zásielke,
i) poskytnúť Zákazníkovi do troch mesiacov odo dňa doručenia zásielky na jeho žiadosť potvrdenie o zaplatení inkasovanej čiastky v prípade, že Dopravca na žiadosť zákazníka realizoval aj inkasné služby,
j) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.
4. 2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Dopravcom, ak nie je medzi nimi podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, kedy Dopravca prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Dopravcu zaistiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníku Dopravcu.
4. 3. Zákazník podaním objednávky dává Dopravcovi súhlas k monitorovaniu telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Dopravca právo takýto záznam použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Dopravca zohľadniť i vo vzťahu k svojim zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré konajú v jeho mene. Najneskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa objednávky sa Dopravca zaväzuje zvukové záznamy zničiť. Dopravca sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti tým zodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkovi.
4. 4. Dopravca môže svôj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pri tom, ako keby prepravu uskutočňoval sám.

V. Povinnosti Zákazníka

5. 1. Zákazník se zaväzuje
a) v prípade, že chce využiť služby Dopravcu, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, tj. telefonicky, faxom alebo elektronickou komunikáciou (e-mail),
b) označiť zásielku celou adresou Miestom odoslania a Miestom určenia vrátane evidenčného a popisného čísla (vrátane presného poschodia a čísla dverí, prípadne iné špecifikácie priestoru Miesta určenia, jedná sa o dom s viacerými poschodiami alebo s viacerými bytmi alebo nebytovými priestormi); za evidenčné číslo ulice sa považuje iba jedno číslo uvedené u príslušnej ulice, ak nie je Zákazníkom písomne určené inak,
c) v objednávke uvádza Zákazník svoje meno, adresu a telefón; ak bolo Zákazníkovi pridelené zákaznické číslo stáleho zákazníka, stačí uviesť iba toto číslo,
d) zaistiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi porušením tejto povinnosti a Dopravca nezodpovedá za škodu na zásielke spôsobenú pri preprave,
e) upozorniť Dopravcu priamo v objednávke, že objednává prepravu zásielky o hmotnosti väčšej ako 3 kg alebo rozmerov väčších 50 × 30 × 5 cm, pri nakládke a vykládke rozmernejších zásielok nad 30 kg zaistiť kuriérovi primeranú pomoc,
f) uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky, ak je hodnota zásielky väčšia ako 200 €, s tým, že inak nesie dôsledky nesplnenia tejto povinnosti podľa článku 10.6, prípadne uviesť, že chce doručiť zásielku ako expresnú,
g) odovzdať Dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky zvláštne listiny, ak ich je treba k splneniu prepravy zásielky,
h) potvrdiť odovzdanie a prevzatie každej zásielky k preprave na oficiálnu k tomu určený prepravný list Dopravcu,
i) poskytnúť Dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahy, hlavne ak sa jedná o prepravu platných cudzích peňazí alebo eura do hodnoty 200 €; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi porušením tejto povinnosti,
j) prijať späť nedoručitelnú zásielku
5. 2. Zákazník je zodpovedný za prípravu zásielky k odoslaniu tak, aby Dopravca mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať; pokiaľ nie je zásielka pripravená a nebude možné, aby Dopravca zásielku prevzal od Odosielateľa do desiatich minút od príjazdu na príslušnú adresu, je Zákazník povinný zaplatiť náhradu za stratu času Dopravcu za dobu presahujúcu uvedených desať minút podľa platného Cenníku Dopravcu, ibaže bude omeškanie spôsobené Dopravcom. Dopravca má právo v prípade naliehavej potreby odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Dopravcu a vyslať na Miesto odoslania na náklady Zákazníka inú takúto osobu, ibaže bude omeškanie spôsobené Dopravcom.
5. 3. Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zaistiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám.

VI. Doručovanie zásielok

6. 1. Povinnosť Dopravcu zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi v Mieste určenia.
6. 2. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť proti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v miestnosťach Príjemcu, rovnako tak ako iným osobám, o nich je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (hlavne recepčná v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Zákazník v objednávke spomenie, že zásielka musí býť odivzdaná výlučne Príjemcovi; v takomto prípade je nutné zásielku vydať iba Príjemcovi a nikomu inému. Dopravca nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.
6. 3. Ak Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže uviesť v objednávke tiež dovolenie k odovzdaniu zásielky osobe mimo kanceláriu alebo byt Príjemcu (napr. susednej firme, do schránky a pod.).
6. 4. V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca, je Dopravca oprávnený vydať zásielku Príjemcovi aj vtedy, pokiaľ Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takomto prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Zákazník.
6. 5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku v Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodôv nedoručitelná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zásielku v Mieste určenia predať (ďalej len „nedoručitelná zásielka“), musí o tom Dopravca bezodkladne informovať Zákazníka a vyčkať na ďalšie inštrukcie. Ak nebudú v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, dané žiadne inštrukcie, nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Dopravca povinný zásielku doručit späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá k nedoručiteľnej zásielke Dopravcovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Dopravcovi zaplatiť aj cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcí.
6. 6. Povinnosť Dopravcu zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručitelnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade patrí Dopravcovi tiež cena za spiatočnú prepravu.
6. 7. Pokiaľ Dopravca zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ je to technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s Cenníkom Dopravcu.
6. 8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákaznikovi vydaná, je Dopravca oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak hrozí bezprostredná škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uchovávania zásielky škoda Dopravcovi, a nie je zároveň v oboch prípadoch možnosť vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak nevydal Zákazník žiadne pokyny alebo ak nie sú jeho pokyny zjavne neuskutočnitelné či uskutočnitelné len s nákladmi zrejmé neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si nevyzdvihne Zákazník zásielku od Dopravcu alebo ak neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená, je Dopravca oprávnený zásielku vhodným spôsobom predať. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak nie je zároveň daná možnosť primeraného predaja alebo by náklady s predajom boli zrejme neprimerané povahe zásielky, a to hlavne ak prevyšujú náklady na predaj predpokladáný výťažok z predaja, je Dopravca oprávnený zásielku zničiť. Náklady ktoré vznikli úschovou, predajom, prípadne zničením zásielky nesie Zákazník.

VII. Doba pre doručenie zásielky

7. 1. Doba, do kedy je treba zásielku doručiť Príjemcovi, sa riadi prepravnými lehotami Dopravcu, ktoré oznamuje ve svojej ponuke. V prípade pochybností alebo rozporov platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Dopravca zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
7. 2. Maximálne prepravné lehoty sú počítané od okamihu objednania zásielky Zákazníkom do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspěšného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi. U zásielky objednanej na presný čas sa prepravná lehota počítá od okamihu jej vyzdvihnutia.

VIII. Ceny za prepravu

8. 1. Zákazník je povinný zoznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Dopravcu, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
8. 2. Zákazník je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníku Dopravcu, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.
8. 3. Pre cenu danej zásielky je záväzný ten platný a účinný Cenník, ktorý Dopravca zverejnil ku dňu prepravy zásialky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).
8. 4. Cena za prepravu môže byť zaplatená hotovosťou alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry – daňového dokladu Dopravcu – splatnej do 14 dní odo dňa vystavenia. Daňový doklad Dopravca doručí 1x mesačne elektronicky na zvolenú e-mailovú adresu Zákazníka alebo prostredníctvom Slovenskej pošty klasickou poštovou distribúciou. Ak nepresiahne fakturovaná suma za všetky zásielky v kalendárnom mesiaci 20 €, účtuje Dopravca Zákazníkovi administratívny poplatok vo výške 2 € (iba pri volbe klasickej poštovej distribúcie). Ak zákazník požaduje iný spôsob fakturácie (napr. prostredníctvom internetových služib, webového formulára a pod.), je Dopravca oprávnený faktúrovať Zákazníkovi administratívny poplatok vo výške nákladov s tým spojených.
8. 5. V prípade omeškania s úhradou ceny je Dopravca oprávnený účtovať Zákazníkovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti prekročí 100 dní, je okrem úroku z omeškania Zákazník povinný sto prvý deň omeškania uhradiť Dopravcovi tiež zmluvnú pokutu vo výške 25% z dlžnej čiastky. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
8. 6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Dopravca oprávnený požadovať po Zákazníkovi úhradu ceny za všetky ďalšie objednané zásielky v hotovosti.
8. 7. Pokiaľ nemôže Dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcú uskutočnenej prepravy podľa Cenníka Dopravcu. Skutočnosť, za ktorú Dopravca nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka a skutočnosť vymedzená v čl. 10. odst. 3.
8. 8. V prípade omeškania s uhradením ceny nie je Dopravca povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi výhradne proti platbe v hotovosti.

IX. Pravidelná preprava

9. 1. Ak si dohodne Zákazník s Dopravcom pravidelnú prepravu zásielok, je Dopravca povinný zaistiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanej hodine dostavovala osoba prepravujúca zásielky v mene Dopravcu, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.
9. 2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, je Zákazník povinný zaplatiť zjednanú cenu za túto službu bez zreteľa na to, či Zákazník v dohodnutý čas v Mieste odoslania odovzdá či neodovzdá Dopravcovi zásielku k preprave.

X. Zodpovednosť Dopravcu za škody

10. 1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Dopravcom až do jej vydania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.
10. 2. Dopravca zodpovedá okrem škody na zásielke aj za škody ktoré vznikly neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, a to vtedy, pokiaľ prišlo k omeškaniu s doručením zásielky o dobu uvedenú na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet). V takomto prípade sa stanoví výška takto vzniknutej škody paušálnym spôsobom ako čiastka zodpovedajúca cene prepravy takejto zásielky; táto škoda bude započítaná proti pohľadávke Dopravcu za cenu prepravy danej zásielky a Dopravca vtedy nemá nárok na cenu za dopravu zodpovedajúcej zásielky, ktorá bola doručená s takýmto omeškaním. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje tiež na vadné doručenie zásielky, ibaže by v dôsledku vadného doručenia prišlo ku škode na zásielke.
10. 3. Dopravca nezodpovedá za škody na zásielke (tj. Škody, ktoré vznikly úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody ktoré vznikly oneskoreným doručením, vadným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:
a) v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Dopravca preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky,
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku,
c) vadným obalom, na ktorý Dopravca upozornil pri prevzatí zásielky k preprave; ak nebol upozornený Dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá Dopravca za škodu na zásielke ktorá vznikla v dôsledku tejto závadnosti len vtedy, ibaže by závadnosť nebola pri prevzatí zásielky rozpoznateľná,
d) mimoriadnymi udalosťami, ako je vojna, stávka (vyjímajúc stávky zamestnancov Dopravcu alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Dopravcom zaisťuje prepravu zásielky), záplavy, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti.
10. 4. Pri škode na zásielke, ktorá vznikla, je Dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia.
10. 5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť Dopravcu daná cenou zásielky pri začatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak nepreukáže Zákazník niečo iné.
10. 6. Ak je hodnota zásielky väčšia ako 200 €, je Zákazník povinný hodnotu zásielky uviesť v okamihu objednávky prepravy zásielky. Ak neuvedie túto hodnotu v okamihu objednávky zásielky, platí, že hodnota zásielky nie je väčšia ako 200 € a Zákazník preto nie je oprávnený sa domáhať zaplatenia náhrady škody na zásielke väčšej ako 200 €.
10. 7. Ak nepreukáže Zákazník niečo iné, považujú sa za škodu alebo poškodenie za stratu listinného dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdného listinného dokumentu alebo prázdného nosiča dát. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v predchádzajúcom odstavci.
10. 8. Ak nepreukáže Zákazník niečo iné, považujú sa za škodu za stratu inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odstavci, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v čase prevzatia Dopravcom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 10. 6.
10. 9. Zodpovednosť Dopravcu za škodu na zásielke je omedzená najvyššou čiastkou 2 000 €.
10. 10. Dopravca zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená.

XI. Reklamácie zodpovednosti dopravcu za škody

11. 1. Reklamácie zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody vzniknuté neskorým alebo vadným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenie zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je nutné reklamáciu uplatniť do desiatich dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená.
11. 2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v súlade s týmito Obchodnými podmienkami (jedine že presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii vyslovene uvedené) a musí byť doručená Dopravcovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.
11. 3. Ak si neuplatní Zákazník svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

XII. Zodpovednosť Zákazníka za škody

12. 1. Zákazník zodpovedá Dopravcovi za všetky újmy, ktoré Dopravcovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Dopravcovi predmet, ktorý je podľa týchto Obchodných podmienok vylúčený z prepravy.

XIII. Niektoré zvláštne ustanovenia o preprave zásielok do zahraničia

13. 1. Odovzdaním zásielky k preprave do Miesta určenia mimo Slovenskú republiku je Dopravca v zmysle colného zákona určený ako priamy zástupca pre colné vybavenie. Zákazník je povinný dodať všetky potrebné colné formuláre a colné dokumenty pre dovoz a vývoz, ktoré sú vyplnené s potrebnou starostlivosťou.
13. 2. Akékoľvek náklady spojené s colným vybavením a plnením verejnoprávnej povahy, napríklad colné poplatky, dane, colné pokuty, penále a skladové náklady alebo iné výdaje, ktoré vznikajú zo zákona, jednaním orgánov verejnej moci, prípadne inou právnou skutočnosťou, pokiaľ súvisia priamo či nepriamo s dovozom či vývozom zásielky, je povinný Dopravcovi uhradiť Zákazník.
13. 3. Za prípadné záväzky Príjemcu vo vzťahu k Dopravcovi ručí Zákazník.

XIV. Niektoré zvláštne ustanovenia o inkasných službách

14. 1. Dopravca zaisťuje na žiadosť Zákazníka inkasné služby spojené s prepravou zásielky. S požiadavkou inkasa je povinný Zákazník informovať Dopravcu najneskôr pri objednávke prepravy zásielky.
14. 2. Inkasované peniaze sa dajú poskytovať Zákazníkovi podľa jeho požiadaviek buď bezhotovostným prevodom na jeho účet v priebehu siedmich pracovných dní od prevzatia inkasovanej čiastky od Príjemcu, pričom peniaze budú zasielané pod variabilným symbolom, ktorým je číslo daňového dokladu alebo dodacieho listu zákazníka, prípadne v hotovosti. Pri hotovostnom poskytovaní inkasovaných peňazí je Zákazník povinný zaplatiť aj cenu spiatočnej prepravy.
14. 3. Dopravca neposkytuje inkasné služby v prípade, pokiaľ výška inkasovanej čiastky má býť väčšia ako 2 000 €. V prípade doručenia zásielky nie je Dopravca povinný čakať na inkaso dlhšie ako desať minút. Ak bude táto doba prekročená alebo ak odmietne Príjemca inkaso zaplatiť, musí o tom Dopravca bezodkladne informovať Zákazníka a počkať na ďalšie inštrukcie. Ak nebudú v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, dané žiadne inštrukcie, ak nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, vníma sa zásielka ako nedoručitelná a Dopravca je povinný zásielku doručiť späť k Zákazníkovi. V tomto prípade sa uplatní čl. 6.6.

XV. Rozhodné právo a súdne spory

15. 1. Akékoľvek právne vzťahy vznikajúce medzi Dopravcom a Zákazníkmi sa riadi slovenským právnym poriadkom. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatní príslušné ustanovenie obchodného zákonníku.
15. 2. Pre akékoľvek spory medzi Dopravcom a Zákazníkmi vznikajúce priamo alebo nepriamo zo služieb poskytovaných Dopravcom je miestne príslušný súd, v ktorom obvode je sídlo Dopravcu.

XVI. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

16. 1. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadnym odlišným prehlásením osôb vystupujících menom Dopravcu, ibaže je toto odlišné prehlásenie uskutočnené písomne a podpísané osobou, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov je menom Dopravcu oprávnená jednať.
16. 2. Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia iba vtedy, ak nestanoví písomná zmluva nič iné.
16. 3. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou ďiaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.messenger.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.
16. 4. Dopravca je povinný zverejňovať na verejne prístupnom informačnom systémeu (Internet) zmeny týchto Obchodných podmienk tak, aby medzi zverejnením tejto zmeny a účinnosti tejto zmeny bola doba aspoň desať dní. V dobe medzi zverejnením zmeny a jej účinnosťoou platia tieto Obchodné podmienky v stávajúcom znení. Súčastne je Dopravca povinný Zákazníka, ak s ním má zmluvný vzťah, o zmene vhodným spôsobom informovať, hlavne listom, e-mailom alebo informáciou uvedenou na daňovom doklade.